CS CENTER

대표전화.
02-766-1732
Fax.
02-766-1734
Email.
info@samheung.com

Today's0

1200℃ 가스플로패키지

 • 1200℃ 3존 가스플로패키지 Gas Flow Package (200mm x 3 Hot Zone Ø120) SH-FU-120LTG-3-WG

  1200℃ 3존 가스플로패키지 Gas Flow Package (200mm x 3 Hot Zone Ø120) SH-FU-120LTG-3-WG

 • 1200℃ 가스플로패키지 Gas Flow Package SH-FU-120LTG-WG (600mm Ø120)

  1200℃ 가스플로패키지 Gas Flow Package SH-FU-120LTG-WG (600mm Ø120)

 • 1200℃ 가스플로패키지 Gas Flow Package SH-FU-120STG-WG (300mm Ø120)

  1200℃ 가스플로패키지 Gas Flow Package SH-FU-120STG-WG (300mm Ø120)

 • 1200℃ 3존 가스플로패키지 Gas Flow Package (200mm x 3 Hot Zone Ø100) SH-FU-100LTG-3-WG

  1200℃ 3존 가스플로패키지 Gas Flow Package (200mm x 3 Hot Zone Ø100) SH-FU-100LTG-3-WG

 • 1200℃ 가스플로패키지 Gas Flow Package SH-FU-100LTG-WG (600mm Ø100)

  1200℃ 가스플로패키지 Gas Flow Package SH-FU-100LTG-WG (600mm Ø100)

 • 1200℃ 가스플로패키지 Gas Flow Package SH-FU-100STG-WG (300mm Ø100)

  1200℃ 가스플로패키지 Gas Flow Package SH-FU-100STG-WG (300mm Ø100)

 • 1200℃ 3존 가스플로패키지 Gas Flow Package (200mm x 3 Hot Zone Ø80) SH-FU-80LTG-3-WG

  1200℃ 3존 가스플로패키지 Gas Flow Package (200mm x 3 Hot Zone Ø80) SH-FU-80LTG-3-WG

 • 1200℃ 가스플로패키지 Gas Flow Package SH-FU-80LTG-WG (600mm Ø80)

  1200℃ 가스플로패키지 Gas Flow Package SH-FU-80LTG-WG (600mm Ø80)

 • 1200℃ 가스플로패키지 Gas Flow Package SH-FU-80STG-WG (300mm Ø80)

  1200℃ 가스플로패키지 Gas Flow Package SH-FU-80STG-WG (300mm Ø80)

 • 1200℃ 3존 가스플로패키지 Gas Flow Package (200mm x 3 Hot Zone Ø50) SH-FU-50LTG-3-WG

  1200℃ 3존 가스플로패키지 Gas Flow Package (200mm x 3 Hot Zone Ø50) SH-FU-50LTG-3-WG

 • 1200℃ 가스플로패키지 Gas Flow Package SH-FU-50LTG-WG (600mm Ø50)

  1200℃ 가스플로패키지 Gas Flow Package SH-FU-50LTG-WG (600mm Ø50)

 • 1200℃ 가스플로패키지 Gas Flow Package SH-FU-50STG-WG (300mm Ø50)

  1200℃ 가스플로패키지 Gas Flow Package SH-FU-50STG-WG (300mm Ø50)