CS CENTER

대표전화.
02-766-1732
Fax.
02-766-1734
Email.
info@samheung.com

Today's0

보존복원기기

문화재 및 기록물 보존 복원 작업에 필요한 장비들입니다

 • 고서적먼지청소기(Spirabilia)

  고서적먼지청소기(Spirabilia)

 • 정밀분사가공기(Model H series 2)

  정밀분사가공기(Model H series 2)

 • 정밀분사가공기(Model K series 2)

  정밀분사가공기(Model K series 2)

 • 정밀분사가공기(모델 : HME)

  정밀분사가공기(모델 : HME)

 • 정밀분사가공기 Model : 6500K

  정밀분사가공기 Model : 6500K

 • 가공기용 분사파우더(글라스비드)

  가공기용 분사파우더(글라스비드)

 • 노즐

  노즐

 • 250℃ 열풍건조기(기본형) 150L SH-DO-149FGB

  250℃ 열풍건조기(기본형) 150L SH-DO-149FGB

 • 250℃ 열풍건조기 SH-DO-149FG

  250℃ 열풍건조기 SH-DO-149FG

 • 250℃ 열풍건조기 250L SH-DO-250FG

  250℃ 열풍건조기 250L SH-DO-250FG

 • 250℃ 열풍건조기 546L SH-DO-550FG

  250℃ 열풍건조기 546L SH-DO-550FG

 • 250°C 진공건조기 216L SH-VDO-216NG

  250°C 진공건조기 216L SH-VDO-216NG

 • 정밀분사가공기(Fine Blaster FG 2 Restauro)

  정밀분사가공기(Fine Blaster FG 2 Restauro)

 • 정밀분사가공기(Fine Blaster FG 1 Restauro)

  정밀분사가공기(Fine Blaster FG 1 Restauro)

 • 정밀분사가공기(Fine Blaster FG 2)

  정밀분사가공기(Fine Blaster FG 2)

 • 정밀분사가공기(Fine Blaster FG1)

  정밀분사가공기(Fine Blaster FG1)

 • 정밀분사가공기-Fine Blaster

  정밀분사가공기-Fine Blaster

 • Fine Blasters 부대장비외

  Fine Blasters 부대장비외

 • 리프캐스터(스테인레스)

  리프캐스터(스테인레스)

 • 리프캐스터(Leafcaster, MSC)

  리프캐스터(Leafcaster, MSC)

 • 자동진공함침기

  자동진공함침기

 • 섬유세척테이블(Textile Washing Table)

  섬유세척테이블(Textile Washing Table)

 • 책소독기(NEBULA)

  책소독기(NEBULA)

 • SH-DO-251FG

  SH-DO-251FG

 • SH-DO-150FG

  SH-DO-150FG

 • 주문 제작(건조기)

  주문 제작(건조기)

 • VDO-PK-G4

  VDO-PK-G4

 • 순환항온수조(주문제작)

  순환항온수조(주문제작)

 • 종이건조대(Drying Rack)

  종이건조대(Drying Rack)

 • 종이건조대(Drying Rack)-스텐레스

  종이건조대(Drying Rack)-스텐레스